نيارش سازه هاي تاقي در معماري اسلامي ايران

انتشارات: انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت
1367
قطع: رحلی
ناياب

اين كتاب نتيجه تكميل رساله دكتري عمومي معماري مولف در دانشگاه جنواي ايتاليا است. از سال 1361 انديشه كار درباره اين كتاب در ذهنم شكل گرفت. هنگامي كه مي ديدم جايگاه معماري ايراني در تاريخ فن شناسي يا تكنولوژي معماري جهان ناديده گرفته شده است.از سال 1363 مسافرت هايي به نقاط مختلف ايران انجام گرفت، تعداد زيادي تاق و گنبد از نزديك برداشت شد. مشاهدات مستقيم و منابع نوشتاري و شفاهي دست در دست هم داد و با ساختاري كه از آثار اساتيد بزرگ ايراني و ايتاليايي آشنا شدم تركيب این کتاب شكل گرفت.

در اين كتاب تمركز اصلي بر گنبدها و روش ساخت و سير تاريخي آنهاست.

اين كتاب تا 1391 تنها مرجعي بود كه انواع چفدها (قوس)، تاق و گنبد را در یک مجموعه در برمي گرفت. نسخه تكميلي و با تغييرات اساسي اين كتاب با نام “معماري ايراني: نيارش” به چاپ رسيد. بخشهاي مختلف اين كتاب عبارتند از:

–       مقدمه

–       بخش اول: مصالح ساختماني

–       بخش دوم: چفد

–       بخش سوم: تاق

–       بخش چهارم: گنبد   از صفحه 107-367

–       بخش پنجم: تركيب مجموعه سازه ها

–       بخش ششم: غياث الدين جمشيد كاشاني و مطالعات علمي بر روي سازه هاي تاقي قبل از قرن 18 ميلادي.