گونه شناسی اولیه

اثر جان کارلو کاتالدی و دیگران

ترجمه غلامحسین معماریان

تهران نشر دنیای نو

سال 1368

كاتالدي مؤلف كتابهاي متعددي در زمينه معماري است. او از اساتيد قديمي مكتب موراتوري در ايتالياست. مكتبي كه با روش تاريخي گونه شناسي معماري توجه داشته و شناخت معماري گذشته را مبناي طراحي معماري قرار مي دهد. اين كتاب به ابتدايي ترين نوع مسكن بشري مي پردازد. سرپناه بخشي از مردم جهان كه مورد استفاده در مکانهای مختلف جهان است.

اين كتاب مي تواند براي كساني كه ريشه هاي مسكن دغدغه آنهاست مفيد باشد.

بخش اول:        انواع كپرها با نقشه مدور

انواع آلاچيق هاي ابتدايي

كلبه هايي با عناصر سازه اي چوبي منحني

 

بخش دوم:       چادر

                 چادرهايي با عناصر كششي

                   چادرهايي با ديركهاي تحت فشار

                     انواع آلاچيق

بخش سوم:      سر پناهها و كلبه هاي مخروطي شكل

بخش چهارم:    كلبه هاي چهار گوش

براي هر بخش نقشه هاي جالبي كه توسط دانشجويان معماري دانشگاه فلورانس برداشت شده است ارايه گرديده است.