هويت شهري و معماري استان فارس

مولفان: دکتر کامیار اردشیری، غلامحسین معماریان

ناشر: سازمان عمران و بهسازی استان فارس

 1390

 

شناسنامه معماري ” من ايراني” دربرگيرنده معماري از زمان پيدايش آن در ايران تا حال است. بنابراين تسلسل تاريخي در حدود 10 تا 15 هزار سال را دربر مي گيرد. براي شناخت ” خود معماري” بايد صفحات اين شناسنامه را ورق زد. اجزاي قرار گيرنده در صفحات اين شناسنامه ” شواهد تاريخي” مي باشند. شاهد تاريخي از زمان، مکان و هر آنچه در اين دو ظرف روي داده است سخن مي گويد . جايدادن بناها با توجه به تسلسل تاريخي آنها در يک شناسنامه مبناي مطالعات هويت معماري مي باشد.

نکته مهم در روند تنظيم شناسنامه معماري پارس، اهميت و اصل قرار دادن بنا به عنوان شاهد و جاي دادن آن در صفحات شناسنامه براساس تسلسل تاريخي آنهاست. بخش معماری این کتاب موضوعات زیر را در بر می گیرد:

سرچشمه هاي هويت جهاني معماري ايراني در فارس

تجديد حيات سرزمين ايران

آغاز شکوفایی معماری پارس پس از اسلام

پارس در قرن چهارم هجري: طرح ايراني – روح اسلامي

آل‎بويه و دوران پرشكوه معماري ايران و مهندسي پارس

قرن ششم تا هشتم : شاخصه هاي نو در معماري پارس

7: قرن نهم هجري: آوازة ملي معماران پارس و مكتب معماري شيراز

8: قرن دهم و يازدهم هجري قمري: مكتب شيراز و شكوه اصفهان

معماري زنديه

معماری پارس در دوره ی قاجار

قرن چهاردهم خورشيدي: شخصيت جديد معماري ايراني

خاتمه