معماری ایرانی

تقريراستاد دکتر محمد کريم پيرنيا

تاليف  و تدوين غلامحسين معماريان

چاپ اول: 1387

چاپ پنجم: 1391

اتفاق جالبي باعث شد تا کتاب حاضر تهيه گردد. روزي در اوايل سال 1380 کارگردان و مستند ساز محترم معماري ايراني آقاي حميد سهيلي به دفتر نگارنده در دانشگاه مراجعه نمودند. ايشان دو بسته بزرگ کاغذ را روي ميز قرار دادند و بسيار صادقانه و خالصانه اعلام نمودند که اينها گفتار هاي استاد درباره معماري ايراني مي باشد که به وسيله گروه تحقيق فيلم مستند معماري ايراني پيدا شده و مي تواند به شکل يک کتاب نيز منتشر گردد. حدود پنج سال کار تدریجی انجام گرفت تا این کتاب به شکل کنونی در اختیار دوستداران معماری ایرانی قرار گرفت.

اين کتاب در بيست و پنج بخش تدوين گرديده است که برخي از آنها در کتاب آشنايي با معماري اسلامي ايراني نيز وجود دارد اما در اين کتاب با تغييرات و اصلاحات آمده است.

بخش 1 …. پيشگفتار

بخش 2  …..  آب و آبادي: کاريز

بخش3  ….  آب انبار

بخش  4  ….. پل و سد

بخش 5  ……. شهر

بخش  6  ….. دژ

بخش 7   ……  بازار

بخش 8   ……….. خانه

بخش9   ……..  معبد

بخش 10  ……..  کنيسه

بخش 11   ………… کليسا

بخش 12  ……  آتشکده

بخش 13  …..  معبد آناهيتا، پادياو و مهرابه

بخش 14 ….   مسجد

بخش 15 …. آرامگاه

بخش 16 ….   مدرسه

بخش 17 …. خانقاه

بخش 18   ….  حمام

بخش 19  …..   کاخ

بخش 20  …..   باغ

بخش 21  ….   راه و بناهاي وابسته

بخش 22  ….  ميل و منار

بخش 23  ….  ساختمانهاي گوناگون

بخش 24  ….   بادگير

بخش 25  ….  در و پنجره