سیری در مبانی نظری معماری

تأليف: غلامحسين معاري

تاريخ چاپ: چاپ اول 1384

تجديد چاپ: چاپ هشتم 1392

تعداد صفحات: 550 (قطع وزيري)

 

اين كتاب تصويري از نگرشهاي مختلف كه در چند دهه اخير در معماري ايران و بخشي از جهان جريان داشته  را ارائه مي دهد.

در هر بخش سعي شده است با معيار قرار دادن يك نگرش  مصاديق آن معرفي گردند. كشور ما از معدود كشورهايي است كه افكار وارداتي معماری به شدت در آن رواج مي يابد به طوري كه در دوره هاي زماني كوتاه شاهد حضور يك جريان فكر معماري وارداتي هستيم. در اينجا دانشجوي معماري در يك محيط پر از نظرات متنوع قرار مي گيرد بدون آنكه از چاپ چوب و محتواي آنها دقيقاً اطلاعي داشته باشد. اين کار، حاصل سی سال کار تدريجي و آشنايي با چند محيط معماري در ايتاليا، ايران و انگلستان است. هدف اصلي  اين نوشته، ارايه تصويري است درباره بخشي از آنچه  در حيطه نظر، در معماري معاصر ايران روي داده است.

 بخش نخست، به نگرش اقليمي اختصاص داده شده است. اقليم به معناي امروزي آن، همان آب و هواست .

بخش دوم به نگرش شکلي اختصاص دارد

نگرش تاريخي _ تکاملي يکي از بخشهاي مهم اين نوشته است. در اين جا براي اولين بار در ايران به معرفي و تحليل مدرسه موراتوري پرداخته شده است .

بخش چهارم درباره موضوع مهم معماري معاصر؛” فضا” مي باشد. اين موضوع به چنان درجه اهميتي رسيد که برخي از معماران، معماري را به معادل فهم فضا مي دانند .

در بخش پنجم نگرش فرهنگي و اجتماعي را خواهيم ديد.

معناگرايي، آخرين بخش اين کتاب است. « معماري چيزي نيست جز تجسم مادي، افكار، سنن و آدابِ افراد و سرزمين سازنده‏اش كه دركنار عواملي مانند اقليم به بار مي نشيند وخودنمايي  مي كند.