آشنایی با معماری مسکونی ایرانی : گونه شناسي درونگرا

تأليف: غلامحسين معماريان

ناشر: دانشگاه علم و صنعت

چاپ اول:‌1372

تعداد صفحات: 438 (قطع وزريري)

موضوعات اين كتاب خانه هايي را در برمي گيرد كه داراي يك حياط مركزي هستند و فضاهاي آن دورادور حياط قرار می گیرند.

موضوع خانه هاي حياط دار با توجه به غنا و تنوع آن در ايران موضوعي بزرگ است. مرزشناسي خانه های نقاط مختلف ايران نیاز به اشراف و مشاهده مستقیم نمونه های زیادی در شهرهای مختلف دارد. بین سالهای 1365 تا 1370 با همراهی دهها دانشجوی معماری دهها خانه در شهرهای بوشهر، شیراز، یزد و زواره برداشت شد و پس از سازماندهی اطلاعات و تحلیل آنها کتاب حاضر در پنج بخش تهیه گردید.

نمونه های دیگر نقاط جهان

بوشهر

شیراز

یزد

زواره