زندگی نامه

دانشیار و عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران

الف : تحصيلات
1- فوق ليسانس معماري از دانشگاه جنوآي ايتاليا در سال 1986 (1365) با معدل 100.110 .
عنوان پايان نامه “سازه هاي طاقي در معماري اسلامي ايران”.

2- دكتري: منچستر انگلستان- 1998
عنوان گونه شناسي مسكن در ايران

ب : سابقه كار در دانشگاههاي مختلف
1- سابقه كار در دانشگاه علم و صنعت از 1365 تا كنون عضو هيات علمي رسمي.….
2- دانشگاه تهران- دانشكده هنرهاي زيبا 1365 -1370.
3- دانشگاه بين الملل امام خميني (ره) قزوين، 1372.
4- دانشكده معماري و شهرسازي يزد 70-1369.
5- دانشكده معماري و شهر سازي يزد 1378.
6 – دانشكده معماري دانشگاه شيراز 1379-1378
7- دانشكده معماري دانشگاه تبريز 1379
8- گروه دكتري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي 1378….

ج : عناوين كتابهاي به چاپ رسيده:
1- نيارش سازه هاي طاقي در معماري اسلامي ايران، (تاليف)، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه علم و صنعت ايران،1376.
2- كاتالدي، جان كارلو، گونه شناسي (تيپولوژي) اوليه، (ترجمه از ايتاليايي)، تهران، انتشارات دنياي نو، 1368.
3- پيرنيا، محمد كريم، شيوه هاي معماري ايران، (تدوين و گرد آوري)، تهران، نشر هنر اسلامي، 1369.
4- آشنايي با معماري مسكوني ايراني، گونه شناسي برونگرا، (تاليف)، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1371.
5- پيرنيا، محمد كريم، آشنايي با معماري اسلامي ايران، (تدوين و گرد آوري)، دانشگاه علم و صنعت ايران،1371، چاپ سوم 1377.
6- اومبرتو اكو، چگونه مي توان يك پايان نامه تحصيلي نوشت،) ترجمه و تدوين( از ايتاليايي، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1371، چاپ دوم 1376.
7- سيري در معماري آب انبارهاي يزد، (تأليف)، دانشگاه علم و صنعت ايران،1372.
8- آشنايي با معماري مسكوني ايراني، گونه شناسي درونگرا، (تأليف) دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول 1373-چاپ دوم 1376.
9- پير نيا، محمد كريم، تحقيق در معماري گذشته ايران، (تدوين)، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1378.
10- پير نيا، محمد كريم ، سبك شناسي معماري ايران، (تدوين) ، تهران، نشر پژوهنده- معمار، 1380.
11- سيري در مباني نظري معماري، تاليف، نشر سروش دانش و معمار، 1384.
12- معماري ايراني، تاليف محمد کريم پيرنيا، نشر سروش دانش و معمار، 1387.
13- مسجد جامع اصفهان، سازمان میراث فرهنگی و وزارت مسکن و شهرسازی، 1389.
14- هويت شهري و معماري استان فارس، وزارت مسکن و شهرسازي
15- دانشنامه جهان اسلام, بنیاد دانشنامه, 1390.
16- معماری ایرانی، نیارش، نشر سروش دانش، در حال چاپ.

د: عناوين مقالات فارسي و انگليسي
1- “طرحهاي جامع فرهنگي”، سمينار توسعه و فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1373.
2- “معماري عاميانه و جايگاه آن در تاريخ معماري ايران”، دومين همايش تاريخ معماري ايران، ميراث فرهنگي،1378.
3- “مقايسه تأثير فرهنگ برخانه هاي سنتي و معاصر ايران”، دومين جشنواره ساختمان و معماري، تهران،1378.
4- “نقدي بر مقاله تاثير روشهاي ساختمانهاي ايراتي بر ساختمانهاي قرون وسطي اروپا”، مجله معمار، تابستان- 1378.

5- G.H. Memarian, F. E. Brown, “Patterns of Privacy and Hospitality in the traditional Persian house”, Proceeding of the IASTE fifth international Conference, Identity, Tradition and Built Form, Vol 100, University of California at Berkeley, 1996, pp. 42-82.

6- G.H. Memarian, A, Islam, “ Tourism and Change in Iranian Traditional Architecture: Shrines”, Proceeding of the IASTE sixth international conference, Tourism and Changes, University of California at Berkeley, 1998.

7- G.H. Memarian, “ A Comparative Study of Iranian Traditional Houses”, Fourth international Conference of the Monde Iranian, Paris, 1999.

8.- G.H. Memarian , F. E. Brown “The Shared Characteristics of Iranian and Arab Courtyard Houses”, first International Arab Courtyard Houses, Homs University(Syria) and Huddersfield University (U.K), November 2000.

9. G.H. Memarian, A, Islam, “ The Pointed Arches and Contribution of Ghiath al Din Kashani in the 15 Century”, First International Conference on Ghiath al Din Kashani, University of Kashan, November 2000.

10- G.H. Memarian, In collaboration with F. E Brown, “ The architectural borders”, Proceeding of the IASTE eigth international conference, University of California at Berkeley, Hong kong 2002.

11- G.H. Memarian , F. E. Brown, “Climate, Culture and Religion: Aspects of Iranian Courtyard Houses”, JAPR, 2003 (ISI Journal).

12- G.H. Memarian , F. E. Brown , “ The architectural borders”, Proceeding of the IASTE eigth international conference, University of California at Berkeley, Hong kong 2002.

13- In collaboration with F. E Brown, “ Pars in Dubai and Dubai in Pars: Problem of Identity”, submitted to the IASTE ninth international conference, University of California at Berkeley, Dubai, 2004.
14- ” Architecture of Iranian underground cisterns- an element of sustainable residential and working life”, submitted to ICHH, India, 2006.

15 – ”پژوهشي در ساختمانهاي وابسته به قنات: پايابهاي يزد“، در مجموعه مقالات قنات، شركت سهامي آب منطقه اي يزد، 1379،_ص 663-673.
16 – ”پيوند با طبيعت در مساجد ابيانه“،_دومين همايش بين المللي مسجد، كاشان، 1379.
17- ”معماري آب انبارهاي قزوين“، مجله اثر، بهار 1383.
18 – ” نحو فضاي معماري” ، مجله صفه، زمستان 1382 (مجله علمي پژوهشي).
19- ” مرزهاي حفاظت، احياء و مرمت بناهاي عاميانه و يادماني” ، مجله هفت شهر، شماره 12 و 13، 1382، ص 70 – 78.
20- ” جايگاه ناديده گرفته شده معماري ايران در تاريخ معماري جهان” ، مجله فرهنگ و معماري، 1381.
21- ” معماري ايران، راهي به سوي خودشناسي” ، مجله سازمان نظام مهندسي اصفهان، زير چاپ.
22- تحليل معماري مسجد جامع فهرج، مجله فني مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران، ( مجله علمي پژوهشي)، 1384.
23- “ارمغانهاي فارس به جهان معماري”، کنگره فارس شناسي، ارديبهشت 1384، شيراز، بنياد فارس شناسي.
24- معمار ايراني، سخنراني علمي، شيراز، دانشگاه شهيد با هنر و دانشگاه آزاد اسلامي، ارديبهشت 1384.
25- معماري مساجد ايراني، همايش هفته فرهنگي ايران در سنگال، آبان 1384، داکار، سنگال.
26- معماري سنگي بناهاي تاريخي فارس، دانشگاه ميراث فرهنگي، تهران، خرداد 1384.

27- Memarian, G.H., Hashemi Toghr Oljerdi, S.,M., Ranjbar-Kermani, A., M., 2011, Privacy of house in Islamic culture: A Comparetive study of pattern of privacy in houses in Kerman, International Journal of Architectural engineering & Urban Planning, vol.21, No.2., Iran university of science and technology.

28- Mohammadmoradi, A, Memarian, Dehghan, Abdi, 2011, Sustainable Tourism Development, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability.

29- Mohammadmoradi, A, Memarian, Dehghan, 2012, Simple and sustainable earthen architecture: innovative buildings from local materials The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability.

30- Memarian, G.H., Dehghan., N., 2009, Design to reduce heat island effect of the built environment on the ecology of the locality: case study: to evaluate the effects of population on the UHI in Tehran, the international journal of Environmental, cultural, economic & social Sustainability, vol. 5, No. 2, Common Ground Publisher.

31- Farmani Saransarib, Sh., Memarian, G.,H., Azhand, Y.,2012, The Analysis of Azerbaijani Islamic Architecture during Seljuk, Ilkhanid and Timurid dynasties, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol 1, No.1.

32- Mofidi, S., M., Memarian, G.,H, Pour Naseri, Sh., 2011, A survey on Day Lighting Design strategies in Schools, Journal of American Science, Vol.7, No., 5.

33- معماریان، غلامحسین، هاشمی طغرالجردی، سید مجید، کمالی پور، حسام،( 1389) تاثیر فرهنگ دینی بر شکل گیری خانه: مقایسه تطبیقی در محله مسلمانان، زرتشتیان و یهودیان کرمان، فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، دوره سوم، شماره 2، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

34- صدوقی، آرزو، معماریان، غلامحسین، 1389، کاربرد روش تحقیق کیفی برای فهم ابعاد عاطفی مکان، نامه معماری و شهرسازی، سال سوم، شماره پنجم، دانشگاه هنر.

35- صدوقی، آرزو، معماریان، غلامحسین، فاطمی، سید محسن، کمالی پور، 1390، رویکردی کیفی در آموزش نظری معماری، مفهوم مکان در درس سیر اندیشه ها در معماری، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال پنجم، جلد 5، شماره 4، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

36- قاسمی سیچانی، مریم، معماریان، غلامحسین، 1389، گونه شناسی خانه دوره قاجار در اصفهان، هویت شهر، شماره 7، واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی.

37- معماریان، غلامحسین، جهان بخش، حیدر، میرکاظمی، فرزانه، 1388، روش شناسی ارائه درس انسان طبیعت معماری با تاکید بر تاثیر شناخت محیط زیست در فرآیند ارتقای بینش معمارانه، فصل نامه فناوری آموزش، سال سوم، جلد سوم، شماره 3، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

38- معماریان، غلامحسین، 1388، معرفی گوشه ای از معماری ناشناخته ایران: ساختمان آب انبارها، نامه معماری و شهرسازی، سال دوم، شماره دوم، دانشگاه هنر.

39- دهقان، نرگس، محمد مرادی، اصغر، معماریان، غلامحسین، عبدی اردکانی، حجت اله،1390، مقایسه تطبیقی مفهوم عروج در مشترکات معنایی کهن الگو با کالبد معماری، نشریه علمی-پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، سال اول، شماره دوم، دانشگاه هنر اصفهان.

سمينارها:
1- بررسي مقايسه اي خانه هاي ايراني،_دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران، بهار 1378.
2- معماري آب انبارهاي قزوين، دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران، بهار 1379.
3- ويژگيهاي مشترك خانه هاي ايراني و عرب، دانشكده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران، بهار 1379.
4- سير تحول بناهاي چهار ايواني در ايران، دانشكده معماري دانشگاه شيراز، بهار 1379.
5- ارمغانهاي ايران به جهان معماري: گنبدهاي دو پوسته، ، دانشكده معماري دانشگاه شيراز، بهار 1379.
6- ” زيبا سازي شهري و هويت معماري و شهرسازي” ، شهرداري شيراز، همايش مديران زيباسازي شهرهاي بزرگ ايران، شيراز، 1382.
7- تداوم معماری ایرانی از نگاه مهندس میر میران، اردیبهشت 1385، دانشگاه آزاد سپیدان.
8- سیری در مبانی نظری معماری، ملی ایران، شهریور 1385.
9 – مرز شناسی معماری مساجد اصفهان و شیراز، اصفهان، شهریور 1385.

ه- طرحهاي تحقيقاتي:
1- معماري منابع آب شهري و روستايي: آب انبارهاي قزوين، دانشگاه علم و صنعت ايران،دانشگاه علم و صنعت ايران، (پايان 1379).
2- گونه شناسي خانه هاي ايراني: خانه هاي شيراز، دانشگاه علم و صنعت ايران،دانشگاه علم و صنعت ايران، (پايان 1379).
3- روند نشر كتاب در دانشگاه علم و صنعت ايران، (1381)
4- مرزهاي معماري ايراني، دانشگاه علم و صنعت ايران 1382.
5- مطالعه کالبدي معماري ايران، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي ايران، 1380.
6- ده بناي تاريخي فارس، اوقاف فارس، 1381.
7- هويت شهرهاي فارس، تحقيق گروهي در حال اجرا، دانشگاه شيراز و سازمان بهسازي و عمران بافتهاي شهري.

و: مسئوليتهاي اجرايي
1- مدير پژوهشي دانشكده معماري و شهر سازي 1378-1379.
2- سرپرست مركز تحقيفات و اسناد (73-1376).
3- سرپرست مركز تحقيفات و اسناد1379.
4- عضو كميسيون ارزشيابي مدارك فارغ التحصيلان ايتاليا وزارت فرهنگ و آموزش عالي، 1373-1367.
5- عضو شوراي كتاب دانشگاه علم و صنعت ايران (ادامه دارد).
6- مدير گروه دكتري معماري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي (1381 ادامه دارد).
7- معاون پژوهشي دانشكده معماري و شهرسازي ( 1381).
8- مدير دفتر معرفي و آموزش ميراث معماري و شهرسازي دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران.
9- مسئول آزمايشگاه تحقيقاتي مستند سازي معماري ايراني، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1383.

ز- كارهاي نمونه و شاخص:
1- احياء خانه قديمي رسوليان در يزد و تبديل آن به دانشكدة معماري و شهرسازي دانشگاه يزد.
2- آموزشگر نمونة سال دانشگاه علم و صنعت 1373.
3- دريافت لوح تقدير از وزير فرهنگ و آموزش عالي براي مرمت و احياء ساختمان دانشكدة معماري و شهرسازي يزد.

ح : نمايشگاه:
1) نمايشگاه گوهردان آب، با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، موزه رضا عباسي، بهمن، 1381.
2) نمايشگاه خانه هاي تهران قديم. با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، موزه رضاعباسي، بهمن 1381.
3) نمايشگاه خانه هاي شيرازي، مسايل شهرسازي و شهرنشيني، فروردين 1382، دانشگاه شيراز.
4) نمايشگاه خانه هاي شيرازي، با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، تالار حافظ شيراز، ارديبهشت 1382.
5) نمايشگاه خانه هاي تهران قديم،1381، شهرداري تهران.
6) نمايشگاه مسير زندگي: معماري آب انبارهاي نايين، با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، ارديبهشت 1383.
7) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، همایش هنر نبوی، 1386.
8) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، همایش بین المللی قرآنی، 1387.
9) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای. تهران،1387
10) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.
11) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.
12) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.
13 نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.
14 نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.
15) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

و : همايش:
دبير همايش انديشمندان معماري ايراني، يادواره استاد پيرنيا، 5 خرداد 1382، با همکاري معاونت معرفي و آموزش سازمان ميراث فرهنگي، دانشکده معماري دانشگاه علم و صنعت ايران.